logo_mobile
search
สาขา

  "เพาเวอร์บาย” ร่วมพัฒนาสังคม นำไฟฟ้าสู่ชุมชน 2017เพาเวอร์บายจับมือ มทร.ล้านนา มอบโรงไฟฟ้าให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสบ้านเลอะกรา อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่

กุมภาพันธ์ 2560 - นางนุชากร พงษ์ศิวาภัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการเพื่อสังคม
บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด พร้อมด้วย นายสาคร ปันตา และ นายศรีธร อุปคำ หัวหน้าคณะทำงานวิจัยโครงการศึกษาและ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับชุมชนบ้านเลอะกรา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีส่งมอบโรงไฟฟ้าในโครงการ เพาเวอร์บายนำไฟฟ้าสู่น้องที่บ้าน
เลอะกรา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปีที่ 2 ซึ่งได้จัดพิธีส่งมอบให้กับ นายจิรายุ ยองเพชร ปลัดอำเภออมก๋อย และนายกิตติชัย ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.อมก๋อย โดยมี นายจำลอง ปันดอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น และ
นายกำชัย หลุยยะพงศ์ ผู้บริหารจากบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในฐานะพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการฯ ร่วมแสดงความยินดี
โดยมุ่งหวังช่วยเหลือชุมชนห่างไกลมีไฟฟ้าในการศึกษาและดำรงชีวิตพื้นฐาน สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนชาวไทยภูเขาใน
การใช้ไฟฟ้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนให้ชาวไทยภูเขาลดการปลูกฝิ่นและตัดไม้ทำลายป่า

   "เพาเวอร์บาย” ร่วมพัฒนาสังคม นำไฟฟ้าสู่ชุมชน 2015

ในพื้นถิ่นทุรกันดารยังมีโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการ "เพาเวอร์บาย นำไฟฟ้า
สู่น้องที่อมก๋อย" จึงเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้หมู่บ้านปิพอ ต. แม่ตื่น อ. อมก๋อย ได้มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน โดยนำ
ระบบพลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์มาใช้เพื่อพัฒนาเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หมู่บ้านปิพอ เป็น
อีกหนึ่งพื้นที่ห่างไกล ตั้งอยู่ในหุบเขาและเป็นอำเภอหนึ่งที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยซึ่งไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าส่องสว่าง โดย
โครงการนี้ เพาเวอร์บาย นำรายได้จากการขายเสื้อยืด Let’s Plugและเงินสนับสนุนจากพันธมิตรคู่ค้าของเพาเวอร์บาย พร้อมทั้งเงินบริจาคจากลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านเพาเวอร์บาย และ
พนักงาน มอบให้คณะวิศวะกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ พลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้มีกำลังมากพอที่จะส่งกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านได้ใช้ทุกหลังคาเรือน จำนวนกว่า 60 หลังคา
เรือน และได้ติดหลอดไฟให้บ้านละ 1 ดวง เพื่อใช้เป็นแสงสว่าง โดยมีประชากรในหมู่บ้านที่ได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้ามากกว่า 300
ชีวิต

พร้อมกันนี้ เพาเวอร์บาย ยังได้จัดซื้อเครื่องสีข้าวไฟฟ้าไว้ใช้เป็นส่วนกลางทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้น้ำมัน และยังได้บริจาคตู้เย็น
เพื่อเก็บอาหารสดใช้ประกอบอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนและคนในหมู่บ้านได้ใช้ นอกจากนี้ เพาเวอร์บาย ยังได้รับ
การสนับสนุนของบริจาคจากบริษัทต่าง ๆ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ส่งต่อไปยังเด็กๆ ในบ้านปิพอ และโรงเรียนหมู่บ้านใกล้
เคียงอีก 3 หมู่บ้าน อาทิ อุปกรณ์กีฬา จากซุปเปอร์สปอร์ต ขนมจากท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ชุดเครื่องเขียน จากบีทูเอส
อุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้ฝึกหัดเขียนและวาดรูป จากแฟมิลี่มาร์ท และ ขนมแสนอร่อย จากอานตี้ แอนส์ สร้างความประทับใจ
ให้กับเด็กๆ และคุณครู โรงเรียนศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านปิพอ เป็นอย่างมาก เพาเวอร์บาย มี
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเป็นอยู่ให้เด็กๆและประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่าพลังแห่งการให้นั้นยิ่งใหญ่ The Power of Sharing