logo_mobile
search
สาขา
รวมโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

2. จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนทาง Line Official : @mahajakplus

3. หากลูกค้ไม่ลงทะเบียนถือว่าไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้

4. หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ไม่สามารถเปลี่ยนส่วนลดเป็นเงินสดได้

6. ราคาสินค้ารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การขยายการรับประกันสินค้าเฉาะรุ่นที่ร่วมรายการ และ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้า ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 และ ลงทะเบียนทาง Line Official : @mahajakplus

2. ความเสียหายหรือความขัดข้องอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

2.1 ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ขาดความระมัดระวัง ประมาทเลิ้นเล่อหรือการใช้งานที่ผิด ประเภทของผู้ใช้ เช่น ใช้ลำโพงในระดับความดังเกินดจำกัดของลำโพงตามคู่มือการใช้งาน เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมตามคู่มือการใช้งาน Voice ขาดหรือ Voice ไหม้อันเนื่องมาจากการใช้งานของผู้ใช้ ใช้สินค้าในสถานที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่ตรงตามคู่มือการใช้งาน

2.2 ความเสียหายอันเกิดจากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย

2.3 ความเสี่ยหายอันเกิดจากการขนส่ง หรืออุบัติหตุ และความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้หลัง จากที่ชื้อสินค้า เช่น ไฟฟ้าล้ดวงจร หรือไฟย้อน

2.4 ความเสียหายอันกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การต่อพ่วงอุปกรณ์ผิด เปิดเสียงดังหรือไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

2.5 สิ้นค้ามีสภาพผิดรูปทรง เช่น แตก หัก งอ ร้าว ยุบ เบี้ยว มีคราบนำ มีรอยไหม้ รอยสนิม รอยถลอก รอยขูด รอยขี้ด หรือมีบางส่วนสูญหาย หรือซ่รุด เช่น ปุ้ม knob, ปุ่ม volume เป็นต้น

3. สินค้าที่ลูกค้านำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยตนเอง หรือซื้อจากร้านที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย ของบริษัทฯ จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการรับประกันสินค้านี้ได้

4. สินค้าที่ผ่านการซ่อมจากร้านที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ แม่สินค้าดังกล่าวจะยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน จะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลง