Power Buy

ZeTime

 เปิดโลกแห่งนาฬิกา Hybrid Smart Watch ไม่ว่าจะใส่ไปที่งานไหน ก็จะสะกดทุกสายตาด้วยเทคโนโลยี่มีการผสมผสานระหว่าง เข้มนาฬิกาที่อยู่บนSmart Watch ได้อย่างลงตัง