Power Buy
เรียน ลูกค้าผู้มีพระคุณ
 
ขอบคุณสำหรับการจอง iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro and iPhone 11 กับเพาเวอร์บาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ในการรับสินค้าของท่าน โปรดขั้นตอนการรับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการรับสินค้า
1. ลูกค้าที่จองสินค้าสามารถเข้าแถวด่วนเพื่อรับสินค้าได้ที่ช่อง Pre-Order Express Line ณ สาขาที่ได้เลือกไว้ตอนจองผ่านเว็บไซต์
2. หลังจากจองสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเพาเวอร์บายคอลเซ็นเตอร์เพื่อสอบถาม และนัดหมายเวลาการรับสินค้าตามที่ลูกค้าสะดวก จาก 3 ช่วงเวลาต่อไปนี้
          • รอบที่ 1 : 10.00 - 14.00
          • รอบที่ 2 : 14.01 - 16.00
          • รอบที่ 3 : 16.01 - 20.00
3. กรุณานำหลักฐานยืนยันการจองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันรับสินค้า
4. กรณีไม่ได้รับความสะดวกในการรับสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานสาขาเพื่อขอความช่วยเหลือ

เงื่อนไขการรับสินค้า
1. สงวนสิทธิ์รับสินค้าวันที่ 18 ตุลาคม 2562 วันเดียวเท่านั้น
2. ในกรณีที่ลูกค้าไม่มารับสินค้าในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การจอง คำสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำและสิทธิพิเศษต่างๆที่ลูกค้าได้รับในการจองสินค้า
3. ลูกค้าต้องนำหลักฐานการจองอย่างใดอย่างหนึ่ง (ใบจอง หรือ SMS หรือ Email) และบัตรประชาชน พร้อมชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน
4. ลูกค้าต้องเข้ามารับสินค้าที่สาขาเพาเวอร์บายตามที่เลือกไว้ในขั้นตอนการจองสินค้าเท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรุ่นสินค้านอกเหนือจากแบบที่จอง หากต้องการเปลี่ยนรุ่นถือว่าลูกค้าสละสิทธ์การจองสินค้า และลูกค้าจะต้องต่อคิวเพื่อซื้อสินค้าใหม่
6. หลังจากลูกค้าตรวจรับสินค้าแล้ว การเคลมรับประกันทั้งหมดจะเข้าศูนย์ ICARE ตามนโยบายของผู้ผลิต
7. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าเฉพาะเครื่องที่มีปัญหาการใช้งาน เช่น เปิดเครื่องไม่ติด หรือลำโพงไม่ดัง เป็นต้น ในกรณีมีรอยขนแมวที่ตัวเครื่อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนเครื่องใหม่ โดยลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้ แต่จะไม่ได้เงินมัดจำคืน

เงื่อนไขการยกเลิกการจองสินค้า
1. ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกการจองภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ยกเลิกการจองโทร 1324 หากเกินเวลาที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกสินค้า
2. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรเครดิตภายใน 30-45 วันทำการ ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตและวันตัดรอบบัตรเครดิตของลูกค้า

หมายเหตุ  
1. เฉพาะลูกค้าที่สั่งจอง "iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max" เท่านั้น 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด / ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ 
4. สิ้นสุดโปรโมชั่น 16 ตุลาคม 2562