faq

คำถามทีพบบ่อย

product

สอบถามสินค้า

สอบถามรายละเอียดสินค้า การรับประกัน การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีต่างๆ เช่น สินค้าไม่ตรงตามหน้าเว็บ หรือเสียหายจากการขนส่ง ฯลฯ

ดูทั้งหมด
price promotion

สอบถามราคา-โปรโมชั่น

สอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น รายการส่งเสริมการขาย ของแถม โปรบัตรเครดิต วิธีการใช้คูปอง การแลกคะแนน The 1 Card

ดูทั้งหมด
price promotion

สอบถามการสมัครสมาชิก

เงื่อนไขและการสมัครสมาชิก สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก การต่ออายุบัตรสมาชิก และอื่นๆ

ดูทั้งหมด
ordering

ขั้นตอนการสั่งซื้อและจ่ายเงิน

ขั้นตอนการสั่งซื้อ การชำระเงิน ช่องทางการจ่าย สอบถามสถานะการชำระเงิน แจ้งหลักฐานการโอนเงิน และอื่นๆ

ดูทั้งหมด
price promotion

การจัดส่งสินค้า

คำถามเกี่ยวกับการจัดส่งปกติ การจัดส่งด่วนพิเศษ Click & Collect ค่ากิโลเมตรส่วนเกินในกรณีส่งไกลกว่าระยะกำหนด และอื่นๆ

ดูทั้งหมด
price promotion

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งตามพื้นที่ การเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง การเลื่อนวันจัดส่ง สอบถามวันจัดส่ง ฯลฯ

ดูทั้งหมด
price promotion

ติดตามสถานะสินค้า

ติดตามจากสถานะการซื้อสินค้า การจัดส่งสินค้า และอื่นๆ

ดูทั้งหมด
price promotion

การรับสินค้า

คำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขและขั้นตอนการรับสินค้า เงื่อนไขและขั้นตอนการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ดูทั้งหมด
order cancellation

ขั้นตอนการยกเลิก

คำถามเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อ ยกเลิกการจัดส่ง หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่ง

ดูทั้งหมด
standard installation

มาตรฐานการติดตั้ง

มาตรฐานการติดตั้งสินค้าแยกหมวด ค่าติดตั้งเพิ่มเติม ค่ารื้อถอน ฯลฯ

ดูทั้งหมด
return refund

การคืน/เปลี่ยน สินค้า

เงื่อนไขและขั้นตอนการเปลี่ยน/คืนสินค้า สถานที่รับเปลี่ยนคืนสินค้า เงื่อนไขการคืนเงิน ฯลฯ

ดูทั้งหมด
tax invoice

ใบกำกับภาษี

เงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี/เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใบกำกับภาษี การออก Tax Refund สำหรับนักท่องเที่ยว

ดูทั้งหมด
© 2017 Power Buy , Power Buy is the trading name of Power Buy Company Limited, a registered company of Thailand with a company number of 0105539004352 Power Buy, Power Buy Thailand and the Power Buy logo are trademarks of Power Buy Company Limited.