Power Buy
ตัวกรอง
สินค้ายอดนิยม
ถ่านชาร์จ และ เครื่องชาร์จถ่าน
0 รายการ
แสดง
รายการในหนึ่งหน้า

ถ่านชาร์จ และ เครื่องชาร์จถ่านกล้อง (Batteries & Charger)

ในยุคที่คนทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น และเกิดนวัตกรรมมากมาย ทำให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ก็มักจะถูกออกแบบมาให้ใช้แหล่งพลังงาน ประเภทที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พกพาติดตัว จะมีแหล่งพลังงานที่เรียกว่าแบตเตอรี่เป็นตัวให้พลังงานไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา คอมพิวเตอร์แบบพกพา กล้องดิจิตอล นาฬิการอัจฉริยะ ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่มักจะใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้ต้องใช้พลังงานที่ค่อนข้างมาก ถ้าแบตเตอรี่ เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ก็จะทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่เป็นจำนวนมากและจะทำให้ขยะบนโลกเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นเพื่อเป็นการลดขยะดังกล่าว จึงก่อให้เกิดถ่านชาร์จ และ เครื่องชาร์จถ่าน ขึ้นมาเพื่อลดมลพิษบนโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุด

ประเภทของถ่านชาร์จ  

ถ่านชาร์จแบบถ่านไฟฉายนั้น ปัจจุบันในท้องตลาด จะมีชนิดของสารเคมีภายในตัวถ่านให้เลือกใช้ 2 ชนิด ด้วยกัน ได้แก่ Ni-Cd และ Ni-MH ซึ่งเซลให้ค่าความต่างศักดิ์ เริ่มต้นที่ประมาณ 1.2 V เมื่อชาร์จเต็มที่ใหม่ ๆ อาจจะมี ความจุถึง 1.4 V และจะลดลงมาคงที่ประมาณ 1.3 V สามารถนำมาใช้แทนถ่านธรรมดาที่จุ 1.5 V ได้

Ni-Cd (นิเกิล-แคดเมียม)นั้นเป็นถ่านชาร์จรุ่นแรก ๆ ที่ริเริ่มนำมาใช้แทนถ่านธรรมดา ความจุ (กระแสไฟและความยาวนานในการให้พลังงานไฟฟ้า) เริ่มต้น ค่อนข้างต่ำ ในการใช้งานถ่านประเภทนี้มีความจำเป็นที่ ควรต้องใช้งานให้ถ่านหมดไฟชนิดอ่อนแรงไปเลย จนอุปกรณ์ไม่สามารถใช้ต่อได้ ก่อนที่จะนำไปชาร์จใหม่ เนื่องจากมีปัญหาที่เรียกว่า Memory Effect ซึ่งถ้าทำการชาร์จถ่านขณะที่ถ่านยังไม่หมดไฟ ถ่านจะให้พลังงานด้วยกระแสไฟ และความยาวนานเท่าการชาร์จครั้งหลังสุด ที่ทำให้ถ่านเต็ม ถ้าชาร์จลักษณะดังกล่าวบ่อย ๆ ก็จะพบว่าถ่านใช้งานได้สั้นลงแม้ว่าจะชาร์จนาน

Ni-MH (นิเกิล-เมททรัลไฮดราย) เป็นถ่านชาร์จที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหา Memory Effect ของถ่านชนิดนี้มีน้อยกว่าแบบ Ni-Cd มาก และสามารถทำความจุของถ่านได้สูงกว่าแบบ Ni-Cd มาก แต่ข้อเสีย อย่างหนึ่งของ Ni-MH คือจะมีน้ำหนักมากกว่าชนิด Ni-Cd ซึ่งจุดนี้อาจเป็นจุดดีที่ทำให้ผู้ซื้อถ่านชาร์จประเภทนี้ แยกความแตกต่างระหว่าง Ni-Cd กับ Ni-MH ได้

นอกจากประเภทของถ่านชาร์จแล้ว เรายังสามารถแบ่งประเภทของเครื่องชาร์จถ่านได้เช่นกัน โดยประเภทของเครื่องชาร์จนั้นโดยทั่วไปจะแบ่งตามค่ากระแสที่ใช้ชาร์จ และเวลาในการชาร์จเป็นหลัก ซึ่งอ้างอิงกับถ่านที่จะนำมาใช้ชาร์จ ประกอบด้วย Rapid Charge หรือ Fast Charge ชาร์จแบบเร็ว เป็นการชาร์จที่กระแส 100 % ของความจุถ่าน Quick Charge, Soft Charge หรือ Standard Charges ชาร์จแบบเร็ว เป็นการชาร์จที่กระแส 20-50 % ของความจุถ่าน Slow Charge ชาร์จแบบปรกติ เป็นการชาร์จที่กระแส 10% ของความจุ ซึ่งในปัจจุบัน หาได้น้อยแล้วตามท้องตลาดเพราะใช้เวลาในการชาร์จนานมาก

ข้อมูลเสริมของถ่านชาร์จ และ เครื่องชาร์จถ่าน

ความจุของถ่านชาร์จ และ เครื่องชาร์จถ่าน นับเป็นหน่วย mAh (milli-ampere hours) ปริมาณตัวเลข mAh ยิ่งมากแสดงว่าถ่านนั้นจะมี ความจุพลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น หมายถึงตัวเลขมากกว่าจะใช้งานได้นานกว่าเมื่อใช้งานในสภาพเดียวกัน ถ่านขนาด 2500 mAh จะหมายถึงถ่านนี้สามารถจ่ายไฟที่กระแส 2500 mA ได้ในเวลา 1 ชม. และสำหรับเครื่องชาร์จถ่านควรเป็นประเภทมีวงจรตรวจสอบการชาร์จเต็มแล้วตัดไฟเองอัตโนมัติ เนื่องจากการใช้งานถ่านเราไม่อาจจะทราบว่าถ่านหมดไปมากเพียงใด ถ้าถ่านชาร์จไม่เต็มจะทำให้ถ่านหมดเร็วบ้างหรือชาร์จมากเกินไปถ่านก็จะเสื่อมคุณภาพเร็ว วงจรการตรวจสอบ ถ่านเต็มอัตโนมัติจึงถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความเต็มของถ่าน ด้วยการอัดไฟและตรวจสอบระดับไฟในถ่านไปเรื่อย ๆ จนถ่านเต็ม หรือเปลี่ยนเป็นการชาร์จแบบกระแสไฟต่ำ ๆ ซึ่งในหลาย ๆ รุ่นจะมีไฟบอกสถานะการชาร์จให้ผู้ใช้ทราบ