เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Robotic Vacuum Cleaners
0 item(s) found
Show
products per page

Robotic Vacuum Cleaner

In the past, we may have seen the use of robots in various activities as a human substitute such as in sci-fi movies. However, robots in real-life are now more prevalent. An example is a robotic vacuum cleaner, which can help ease the burden of cleaning the house while saving your energy and time.

The nature of the machine is different from how we sweep the house by ourselves. When we do it manually, the tiny dust is still scattered around. However, a robot vacuum cleaner removes those tiny dust while moving. It does not sweep the dust to somewhere else, but it vacuums them into the dust box. It is as if we use the vacuum cleaner, which is suitable for people who are allergic to dust. If you are interested in buying one, check out our recommendation on how to choose a robot vacuum cleaner as follows.

1. Dust box capacity
A dust box capacity is an essential factor when choosing a vacuum cleaner. Each model has a different size, but most of them range from 200 - 800ml. Thus, the higher the capacity, the better and the less time wasted to empty the box. 
2. Battery capacity and charging method
The source of power is the battery, so you should make sure there is enough battery to clean the room. Decent battery capacity should allow the vacuum to work continuously for up to one hour per one full charge. Additionally, the robotic vacuum cleaner should come with an automatic return-to-the-dock mode or self-charging base. Therefore, when the battery is fully charged, the robot can automatically continue cleaning. However, the price will also be higher with the availability of this functionality.
3. Dusting brush system
The essential component of a robotic vacuum cleaner is the dusting brush system. This part of the cleaner will sweep the dust towards the machine. We recommend models with at least two brushes (left and right) for better performance. If you want to focus on efficiently vacuuming pet furs such as furs from cats and dogs, you should choose a model with additional wool tapping feature. It is a special brush wheel attached to the vacuum cleaner under the device. 
4. Anti-shock from falling
No matter how durable the machine is, if it falls to the ground several times, it can break. The dust stored in the box may even scatter on the ground. Thus, having a capability of anti-shock from robot falling is necessary. If you have more budget, you can consider choosing the model with the garbage detection sensor or cushioning system.
5. HEPA filter
The operation of this machine is to suck air from the vacuum chamber and release it to the other side of the machine. However, before the air is released, there must be a filter to filter out the dust that is collected. It makes sure that the dust does not spread back to the room. The popular and highly accepted worldwide standard is HEPA. HEPA (High-Efficiency Particulate Air) filter has the ability to efficiently trap a fine 0.3-micron dust with 99.99% filtration efficiency.
6. Operation mode
The basic mandatory operations include Auto, Spiral/Spot, and Zigzag. The models with advanced modes like Edge and room size analysis are appealing for people with a little more budget.
7. Remote control and built-in CCTV
Choosing a robot with remote control and built-in CCTV is optional and depends on your needs. If you have a built-in camera, you can always see your house via smartphones and use the remote control to adjust the robot movement.

These are the guides on how to choose a vacuum cleaner. We hope it helps you to decide which model is the best for you.