เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Mom & Baby
0 item(s) found
Show
products per page

Mom & Baby

Mom & Baby Equipment, a good helper for the new moms.

For mom & baby equipments, what should the first time mother prepare? All of the first time mothers must have this question in mind. Today, Power Buy would like to recommend some of mom & baby equipment that will make your life easier. These are the equipment that the first time mothers should have! We have imported products from the renowned brand like Avent, who is famous for high-quality mom & baby products at an affordable price. Let's take a look at some of the products from Avent.

Let's start with the 2-in-1 healthy baby food maker SCF870/20, a unique way of steaming to cook healthily. Steaming is a healthy way of cooking. Our unique technology lets the steam circulate upwards from the bottom, making sure all the ingredients are evenly cooked without boiling. Goodness, texture and the cooking liquids are retained for blending. Easy water filling, intuitive settings & few parts to clean. Our 2-in-1 healthy baby food maker is designed with ease and practicality in mind. Settings are intuitive, it's easy to fill with water and it comprises of just a few parts, making it easy to clean and store. This baby food maker takes up very little space in your kitchen, on the worktop or when stored away in a cupboard. No need to wait or watch. A distinctive beep alert notification will tell you when the food is cooked to perfection. All you need to do is flip the jar, blend and serve or store for later use.

Next is the Philips Avent 3-in-1 electric steam sterilizer SCF284/02 that kills 99.9% of harmful germs, sterilizes in 6 minutes, and fits 6 Philips Avent bottles Adjustable 3-in-1 design. The sterilizer's unique modular design enables you to fit the bottles and accessories flexibly, and organize them easily. Thus loading and unloading are very convenient. It also takes up minimal kitchen space. The sterilizer uses natural steam to sterilize baby bottles and other products, killing 99.9% of harmful germs without using chemicals. Perfect for giving you peace of mind that all your baby bottles and other products are sterile. The sterilizer will keep its contents - baby bottles, breast pumps, etc - sterile for up to 24 hours if the lid is unopened. Holds up to six 330 ml / 11oz Philips Avent Classic and Natural bottles to be sterilized at once.

Last is the Philips Avent Fast bottle warmer SCF355/00, our fastest electric bottle warmer. Quickly and evenly warms your milk. The bottle warmer will warm 150ml/5oz of milk in just 3 minutes. The bottle warmer warms quickly and evenly. By circulating the milk continuously as it warms, hot spots are also prevented. The bottle warmer features a handy defrost setting. Safer than defrosting in a microwave and more convenient than using water, simply select the setting to defrost frozen milk or baby food to liquid. As well as baby bottles, you can also use the bottle warmer to gently and evenly warm baby food. Easy to operate with helpful warming guide. Simply turn the knob to switch the baby bottle warmer on and select your warming setting. The bottle warmer comes with a helpful warming reference table so you can easily work out how long the warming will take. Milk or baby food is warmed at a slow pace, it will be kept warm at the right temperature and be ready when you need it.