เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Garment Steamers
0 item(s) found
Show
products per page

Garment Steamer

Typically, a garment steamer consumes more power than iron. It depends on the steam power used as well. However, ironing the same amount of clothes with a steam iron will take more time than using a garment steamer. This is because the steam iron requires you to refill the water regularly. The capacity is also lower, so the steam power is not as powerful as a garment steamer as the heat comes from the iron plate instead of steam. There are two types of the steam iron. The first type comes with a tank for you to refill the water, which is similar to a normal steam iron. The second type has a separated water boiler outside. It has higher steam power than the first type. Another type of steam iron is the steam press, which looks like a vacuum cleaner but is actually used to iron clothes. It is suitable for fabrics like velvet and evening gowns. It is vertical ironing such as clothes that are hanging from a hanger.

The method and procedure of ironing the clothes is also important for all types of iron. Here are some of our suggestions.

Do not iron fabrics that are too dry. Mist creases with your iron's spray feature. This dampens and relaxes the fabric so when the iron passes over it, wrinkles vanish. Use the steam burst feature to give stubborn folds a blast. Irons take longer to cool down than to heat up, so start with materials needing the lowest temperature, like polyester and silk. Work your way up to cotton and linen. Do the reverse, and you risk melting the fabric. If the garment is made of a blend, select the setting for the more delicate fabric. It will help you preserve the garment. Carefully observe the label on the fabric on which heat level to use and adjust accordingly. These tips will make ironing easier and save the fabric more than simply using the highest heat level.

Today's irons can handle tap water better than older models could. Unless your area's water is extremely hard, there's no reason to use distilled water. You can simply use tap water instead of distilled water. For areas with very hard tap water, mix it 50/50 with distilled. Melted fibers and sticky spray starch on your iron can snag and stain fabrics. Clean the iron's soleplate with a baking soda paste when it's cold or an iron cleaning paste. Always empty the iron's water tank before putting the iron away, especially if you store it on its soleplate. This keeps excess water from damaging the internal parts and leaking through and discoloring the soleplate.