เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
EN|TH
Power Buy
Filter
Best Sellers
Health & Beauty
0 item(s) found
Show
products per page

Health & Beauty

Having good health and beauty is everyone's ultimate goal. We all have the basis of good health and beauty since our birth. Thus, maintaining good health and beauty is always worth investing. However, relying solely on one device is insufficient. You should regularly check your health and beauty by yourselves. For example, ensure that you have enough sleep as our body generally needs 7-8 hours of sleep per day. Indeed, when you do not have enough sleep, your body will not be able to recover, and the mechanisms inside your body will not function normally. 

The best sleep time that would allow various organs to absorb nutrients to repair and regenerate your cells is definitely at night. Consequently, if you do hot have enough sleep, you will feel exhausted and restless, and you will also notice that your skin is dull. It is because deep sleep is necessary for the body to repair itself. Deep sleep will bring out the best natural beauty of yours. As for water, it is considered a magic drink as it helps to remove waste in the body. If you have excessive fat stored in your body, water will also help to remove them. When the body is dehydrated, it may cause pain in joints or dizziness. Water is essentially an important part of your body as the body consists of 70% of water. If you drink enough amount of water for each day's needs, the mechanisms in your body will function well. Another important factor for having good health is to avoid stress. Stress directly affects your health and beauty. If you are too stressed, it will show in your skin and body. The simple solution to relieve stress is to start from your inner peace. Try practicing meditation or yoga to relieve stress as well as stimulate blood circulation so that Oxygen can reach your body cells.

As for health and beauty products, there are many types of them. First, facial spa within 6 minutes with PANASONIC facial steamer EHSA31. It will add moisture and give your face the smoothness within a short period of time with a single button press. The machine will release the nano-ionic hot steam. You can use it before applying your makeup to make it last longer. You can also use it to clean your face and remove any cosmetic stain or dirt. Another interesting product is KURON MINI cleansing brush KU0087. It makes facial cleansing easier and better. The brush is designed to allow 360-degree rotation. There are two adjustable speeds to take care of your facial skin. Next is IHEALTH Wireless Smart Gluco-Monitoring System BG5, which can measure blood glucose accurately. It is compact, portable, and easy to use. With advanced sensor technology, you can be confident that the measurement is accurate. Sharing health data is also made easy. Standard USB charging cable is available. The result range is 20 - 600 mg/dL. iHealth Gluco-Smart application is available on both iOS and Android. Health data is shareable via Bluetooth and micro office. You can instantly share your health data with the doctors.