เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Washing Machines
0 item(s) found
Show
products per page

Washing Machine - an essential appliance that every household must have

A washing machine is an essential appliance that every household must have. It saves you a lot of time and energy for washing and drying your clothes. However, if you would like to purchase a washing machine that is well worth and serves all your needs, there are some points to consider as follows.

The number of clothes washed each time
You should consider the highest efficiency of a washing machine each time you use it. For example, for a family with 1 - 3 members, the average number of clothes washed each time is around 3 - 5 kilograms. On the other hand, a family with 4 or more members is best to have up to 6 - 8 kilograms of clothes each time they use a washing machine. The suitable number of clothes will make the best energy efficiency.

The number of clothes washed each time  
You should consider the highest efficiency of a washing machine each time you use it. For example, for a family with 1 - 3 members, the average number of clothes washed each time is around 3 - 5 kilograms. On the other hand, a family with 4 or more members is best to have up to 6 - 8 kilograms of clothes each time they use a washing machine. The suitable number of clothes will make the best energy efficiency.

Wash programs
The wash programs are one of the primary factors to consider before purchasing a washing machine. It ranges from fundamental to specialized programs like a program for jeans, a program for blankets, and so on. These functionalities should come with every washing machine model.

Rounds Per Minute (RPM)
Rounds Per Minute (RPM) indicates the number of drum revolutions per minute. The higher the RPM, the faster the washing machine can dry your clothes. A washing machine with high RPM is suitable for washing heavy or thick clothes. Lower RPM washing machine is more suitable for lighter fabric.

The material used in manufacturing
The material used in manufacturing the drum is another essential factor to consider. Different material types give different characteristics to a washing machine drum. For instance, a coated iron drum is durable and rust-free while a plastic drum made of polymer is lightweight with a range of colors to choose. A drum made from resin or fiber is durable. We can put it in a high humidity area as it does not erode easily. A polinox drum helps reduce the loud noise and vibration while spinning, saving a lot of energy.

Types of the washing machine  
Another factor to consider before purchasing a washing machine is its type. There are four different types of the washing machine as follows.

• A top-load washing machine (fully-automatic) has a moderate price, suitable for people with limited space in their house. There is a range of programs, but not as many as a front-load washing machine.  
A top-load two tubs (or twin tub) washing machine (semi-automatic) is suitable for washing moderate amount of clothes. The advantage of this type of washing machine is the ability to wash your clothes several times without changing the water. However, you’ll need to move the washed clothes into the drying tub manually.  
A front-load washing machine is suitable for people who prefer yielding better laundry results as well as preserving the fabric. It also has a higher capacity, which is fitting for a large family. The laundry result is excellent as if you hand-wash the clothes yourself. It usually consumes less water and energy than a top-load washing machine. However, the disadvantage is its high price and the need to consult a specialist for installation.  
Washer dryer combo (or washer & dryer 2 in 1) is suitable for people with a small number of clothing items or people who wash their clothes frequently but only a little amount each time. It is also proper for people with limited air drying space in their houses as it can dry your clothes with steam. It also decreases allergy substance as well. However, it is quite expensive, and sun or air drying your clothes is still the safest method.

After-sales service
Indeed, any home appliance deteriorates over time. As a result, each washing machine model comes with different warranty and condition for repairing. If you are looking for a washing machine, Power Buy can help you feel more confident with our range of brands with exceptional after-sales services that provide spare parts and repair your appliance promptly. Choose from these reliable brands for your convenience in the long-run.