เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Air Cooling Fans
0 item(s) found
Show
products per page

Air Cooling Fan - the home appliance made to meet the customers' satisfaction

From various home appliance innovations, a mist fan and an air cooling fan are two types of the home appliance made to meet the customers' satisfaction. They became a huge success shortly thanks to their usabilities. Before purchasing and installing the mist fan or the air cooling fan, we should understand the following aspects first.

Operation principle
An air cooling fan uses an Evaporative Cooling System, which blows in the hot air through a water-soaked cooling pad. The water on the pad absorbs the heat from the air, and then it evaporates. The ventilation fan then directs the cooled air out, which gives the same feeling like the natural cool breeze blowing from the river. The air cooling fan can decrease the temperature in the room up to 2- 8 degree Celsius as well as filter out dust and particles.

The difference between a mist fan and an air cooling fan
Most of the time, we assume that a mist fan and an air cooling fan is the same thing. However, their operation is entirely different. A mist fan directs mist with the cooled air, which is suitable for open space or outdoor usage. On the other hand, an air cooling fan uses an Evaporative Cooling System, which blows in the hot air through a water-soaked cooling pad and lets the water evaporate. It then delivers a cooled air, which is suitable for indoor usage.

Energy consumption and electricity bill
One of the best advantages of a mist fan and an air cooling fan is their electricity consumption, which is similar to a regular fan. However, they provide the cooling at a comparable level with an air conditioner. It combines the best features of a fan and an air conditioner.

Special additional functionalities
Today, technology advancement drives the innovation in a mist fan and an air cooling fan. Apart from reducing heat, manufacturers have added unique functionalities such as the wind direction similar to natural breeze in the field or on the mountain, and the use of ultrasonic frequency to keep mosquitos away without using any chemicals.

Evaporative cooling system and the operation sound
Since an air cooling fan uses the principle of evaporation, the humidity level is higher than usual. As a result, you should be careful with the mold problem due to the excess humidity level. This type of fan is suitable for a room with high ventilation. Otherwise, you should open the windows sometimes to let the air circulate. Another point to consider is the operation sound from both types of fan. They produce water flowing sound during operation. If you would like to use it in a bedroom where quietness is required, you should acknowledge the fact.

Maintenance
For the highest efficiency and durability, you should frequently and regularly fill and change the water as well as clean the filter and the water tank. Besides eliminating the bacteria, it also helps prevent the appliance from overwork. Thus, if you follow these guidelines, the fan will have a longer lifetime.

Duracraft GUSTY2 air cooling fan, the best option for reducing heat.
In this hot summer, if you are looking for a quality fan with exceptional performance to give you a cool breeze, Duracraft GUSTY2 air cooling fan is one of the best options. It comes with a water capacity of 50 liters, the SUPER COLD system, which helps ventilate the cool wind uniformly, and the THERMO FUSE system for your highest safety.

Ventilate the pure air with AJ AC-001 air cooling fan
AJ AC-001 air cooling fan helps circulate the air and reduce the heat with its 3 in 1 Air Cooler / Air Purifier / Humidifier technology. It comes with three adjustable wind speed including light, moderate, and powerful. Three modes of fan are available including sleep, normal, and natural. The water tank capacity is 8 liters. LED screen and two cooling gel pads are available to ionize the air. It also comes with the water filter to provide pure fresh air.

Hatari HT-AC10R2 air cooling fan provides cooled air and saves your bill
Hatari HT-AC10R2 air cooling fan delivers cooled air similar to an air conditioner, providing freshness. It comes with four adjustable fan speed controlled by touch screen and remote control. You can set the on and off time as well as automatic operation from 1, 2, 4, and 8 hours. It gives uniform wind speed and prevents musty odor by the mold elimination system within the machine.