เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Monitors & Projectors
0 item(s) found
Show
products per page

Monitor & Projector

A projector is a device that transfers images in an enlarged form and displays them onto a screen. It is compatible with a variety of devices, such as computers, VCD players, and DVD players. It is widely used in the corporate setting for projecting presentations onto screens such as government agencies, educational institutes, and private sectors.  It is also used as home entertainment or a home theater to enhance the entertainment experience. It is a device that enlarges the image for a group of audience. Today there are two types of projector as follows.

LCD (Liquid Crystal Display) projector is suitable for home entertainment or a meeting room with a moderate amount of people. It is proper for presentations with bright colors as it can deliver the more realistic tone of the colors and higher definition when compared to a DLP with the same lumen value.

DLP (Digital Light Processing) projector is suitable for a larger venue for projecting texts and tables as it is high in contrast, allowing each pixel to be closely packed with each other. It is lightweight and durable.

Why do office folks need to use this technology? : It is because a projector is capable of enlarging the content of the table, text, and image. It is perfect for a meeting that requires the display of the data in a tabular or graphical format or a presentation that requires the audience focus. It will help attract attention and allow the audience to see the presentation more clearly. It will enhance mutual understanding. Furthermore, it is easy to use.

When to use a projector? : You can use a projector when you are in a meeting giving a presentation, brainstorming in a seminar, training the employees, or displaying images, graphs, and other diagrams. 

Another essential accessory that can help is the monitor. There are several types of a monitor such as LED, which is an electronic device in a diode family. The main component is the semiconductor comprising of P and N substances. When the two substances are assembled together, if we release a certain amount of the electrical current, the two substances will undergo some reaction that emits light. The emitted light is the electron exchange of a semiconductor inside. The CRT monitor is similar to the old and heavy television screen. It is made from a special vacuum tube that will create an image when the electron light collides with the phosphorescent surface. Most computer monitors use CRT technology, which will create anode electron and low-frequency magnetic field. 

Another thing to consider is the screen resolution, which is measured in megapixels. The higher the value, the higher the resolution. The pixel number reflects the number of pigment per unit in both horizontal and vertical dimension. The contrast of the image depends on the resolution of the monitor. By enlarging the image, the contrast level usually drops. The computer monitor usually comes with high resolution. For example, a computer monitor that can support up to 1280 x 1023 pixels can also support various resolutions such as 1024 x 768, 800 x 600 and 640 x 480. You can get a high-resolution image by reducing the size of the displayed image. However, if it contains text, it will be difficult to read. The display ratio determines the ratio between the length and the width of the screen. In the past, TV display ratio is 4:3, but it is now moving towards 16:9 (widescreen) to support high definition.