เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Car Cameras
0 item(s) found
Show
products per page

Car Camera

With the advancement of technology today, car cameras now come with higher resolution. More people are buying car cameras as accidents can happen all the time. Having a car camera will give you some peace of mind when driving. It will be a piece of evidence in case of any unforeseen events. Today, two types of car camera are being used. The first type is a car camera with only a frontal view and a little side view. This type of car camera is widely used since it is easy to use and is affordable. Some models can even record sound. Another type of car camera is a car camera that is also a rearview mirror. It is another widely used type of car camera because it can be both a rearview mirror and a car camera that can record videos.

There are various benefits of a car camera. For example, you can examine the driver's behavior since the car camera can record the video while the driver is driving. You can then use the footage to examine the speed and pattern of driving. It is also useful to install in a company's car to examine the behavior of the driver. You can check if the driver is doing something illegal, going out of the path, or stealing something. You can simply check these from the footage from the car camera. In case you have someone working under you, you can check their activities during working hours. You can check if they are using the correct route and what are they up to during the day.

A car camera can also prevent you from unforeseen events. For example, if you are a taxi driver and there is a drunk passenger in your car at night, the car camera will record the passenger's behavior from when he steps into your car until he leaves the car. It can become a proof for yourself when any events happen. From the news being shown today, accidents that happen are now mostly recorded using a "car camera". The footage becomes an important piece of evidence to prove who is right and who is wrong. Even if you are not involved in the accident, if the camera can capture the event, it can also help other people. Today, there are many car camera models available in the market due to the rapid technology advancement. Some car cameras come with a GPS feature to pinpoint the current location of your car. Your navigation history can be recorded and used for future analysis as well. The data sent from your car camera can be used to optimize the traffic system as well as decrease road accidents.

From the above mentioned, you can see that a car camera has a lot of benefits. In conclusion, it helps you drive safely. To drive safely, apart from having a car camera, you will also need to be careful all the time as well as follow the traffic laws. Besides keeping you safe, you will also be aware that you need to follow the laws because the camera is also monitoring your driving behavior.