เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Surveillance Cameras
0 item(s) found
Show
products per page

Surveillance Camera

Nowadays, technology has become more essential in our lives, especially technology related to IT and electronic devices. Speaking of safety, it is one of the most significant aspects of our lives. Therefore, there is a technology called anti-theft cameras or CCTV cameras. Let’s talk about the benefits of this anti-theft camera. First of all, you should know that the anti-theft camera has been very popular in safety topic today. This tool could be used to prevent theft, burglary, property destruction, and any other misfortunes. It not only helps to protect assets by recording footage, but also reduces the bad incidents that can occur. The ability to see the events through the CCTV helps to capture the criminal and reduce the chance of any tragedy. In addition to this, CCTV also captures and records videos that may be useful in identifying intruders in police’s investigation. More advantages can be listed as below. 

Preventing theft. Installing CCTV cameras helps preventing robbers from targeting your house's assets. They will not intrude the house that the CCTV cameras are obviously seen. CCTV or anti-theft cameras will help you watching the house when you are not at home, go outside, or during the night time when you sleep. It could also help you to monitor the safety of your family members via smartphones whether they are your parents, children, or the elderly. This will make you feel more at ease. The camera could also be used at school to allow parents to monitor the safety of their children preventing teachers or caretakers to make any harmful action to the kids.

Can be used as an important evidence. Whenever there is an argument or incident, it is usual that there will be a debate about who is right or wrong. With CCTV cameras in place, there will be no longer disagreement since the footage from the camera can be used as an importance evidence. You could also install these cameras on many places of property to reduce any destruction to your property or valuable assets.

Footage checking. By installing network cameras, you will be able to easily visualize the footage from anywhere in the world with an Internet connection. The footage can be saved and help reducing insurance cost. By properly installing home or office cameras to cover all important areas, it might help reduce your insurance costs by up to 5 to 20 percent.

In management perspective. In case you are the owner of the factory or company, you may not be able to stay on site all the time. For example, you have to go meet the customers in upcountry or abroad, or go for a vacation with family. You can always come back and watch the playbacks while you are away from work. You can even monitor the live footage by using the camera via the Internet. For monitoring and catching evidence of illegal activity in your area, usually the thieves will try to avoid making a mistake in front of the CCTV camera because it will be an important evidence of their arrest. It is also possible that robbers could avoid all the camera angles, but that should presumably that he is more likely to be an insider.

It can be said that in order to be able to recognize and prevent misfortune or events quickly, we would need a technology like CCTV camera which work more efficiently and more efficiently than humans. Because humans need to have some rest and breaking time when they are too tired. Using automatic cameras would be like having remote eyes watching everything through the sensor with automation control.