เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Mirrorless Cameras
0 item(s) found
Show
products per page

กล้องมิลเลอร์เลส (Mirrorless Camera)

The mirrorless camera is a camera that combine the advantages from two types of camera. It has a high image quality like a DSLR camera while at the same time has a compact size and is easy to be carried around. Viewing from the outside, it might look very similar to a compact camera because of the size. But if you look closer, there is a difference between mirrorless and compact cameras which is mirrorless cameras’ lenses can be changed like DSLR cameras. Although the lenses can be changed, mirrorless cameras are also different from DSLR cameras in the way that it has no reflection mirror in the body, which is why we call it mirrorless. With this reason, it allows us to make the camera body much smaller. And when there is no reflection mirror, the type of viewfinder will be a small LCD screen installed inside the viewfinder. However, for some models that have no viewfinder, the users need to look through the LCD screen at the back panel instead.

So if we want to define the meaning of mirrorless cameras, then we could say that it is a combination of the "pro" from DSLR cameras and the "ease" from compact cameras. The advantages of mirrorless cameras are small, light, easy to be carried around, beautiful pictures close to the big camera, various body shapes to choose from, and changeable lenses depending on your budget.

However, it is interesting to own at least one of the mirrorless cameras. Power Buy Online also has a few photography techniques to share with you.
Check the focal point every time: Before pressing the shutter button to take pictures, we recommend you to check the focus every time whether it is in the right position. You can pay attention to the focal point which is usually a red dot. In case that you use a zoom lens, you should try zooming in again to see if the focus is clear before pressing the shutter button. Also after shooting, you should review the image and zoom in to see whether there is a blurred point. If yes, then you might consider to retake the photo again.
Use the appropriate aperture:  For landscape photography, you will want to keep the constant depth of field for the entire image. In order to do that, you will need to use the proper aperture. Many photographers still understand that they need to use the narrowest aperture of the lens, such as f/22, or f/32, etc. Because they heard that using a narrow aperture will get a clearer picture, so they use it as narrow as possible. But the actual result is that their pictures are not as clear as expected. This is because using very narrow aperture will allow less light to get in which sometimes slow down the shutter speed and cause the image to be blurred. The fact is you should use the aperture in the middle of the range at around f/8 - f16 because it is the range that gives the highest clarity of the lens, not too narrow aperture with enough light.
Use image stabilization: Nowadays, new cameras or lenses usually come with image stabilization function. This enables us to use a shutter speed lower than normal around 2-4 stops without blurring the image. Image stabilized lenses are usually more expensive than other types but they are very useful. The stabilizer in the camera or lens will detect the vibrations when photos are being taken and move the set of lenses or sensors to compensate that shakes result in making the photos clearer. In case that you are too lazy to carry the tripod around, you might buy a lens kit that has this image stabilization to help reduce the blurred photos problems.