เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Air Cooling Fans
0 item(s) found
Show
products per page

Air Cooling Fan - one of the top choices

Countries with a hot climate like Thailand requires an appliance that can reduce the heat and provide comfort in a household. Even though an air conditioning system is one of the top choices, some families are hesitant about installing it. As a result, there is another option for cooling, which is an air cooling fan, which uses Evaporative Cooling System based on the principles of evaporation. First, it pumps hot and dry air through cooling pads. As the air blows through the pads, the water is evaporated. The ventilation fan then directs the cool air through to the areas, which lowers the air temperature. Air cooling fan does not require large space, and it is easily portable. More importantly, it saves more energy than a traditional air conditioning system. Nowadays, there are many exceptional air cooling fan models in the market. We recommend that you consider these points before purchasing.

Area suitability

An air cooling fan relies on the basic principles of evaporation, where warm or hot air passes through water which evaporates to lower the air temperature. From various experiments, the air cooling fan can decrease the temperature in the room up to 4- 6 degree Celsius. It works particularly well in areas that record mostly hot and dry conditions, as the humidity in the air is typically low. In climates that have high humidity and high temperature simultaneously, evaporative air conditioning may not be the most effective cooling solution. In this case, an air conditioning system is a better option.

Room size

For the best cooling result, it is best to calculate the area coverage. If the model you buy is too small for the room, it will not be able to cool the entire room. The method for calculating the area is called CFM or Cubic Feet per Minute. It calculates the air mass using the formula x * 8 / 2 = CFM where x represents the usage area. For example, if the usage area is 20 square meters (a small room), which is equivalent to 215 square feet, the CFM calculation is 215 * 8 / 2 = 860 CFM. When you get the CFM value, you can compare it to the specified CFM value of different air cooling fan model, which should not be any less than 860.

Maintenance for optimal usability

You can keep an air cooling fan in good condition by removing the dust and cleaning the filter. Most manufacturers suggest cleaning with detergent once every two weeks. By removing the particles that the fan took in, the cooling process works more efficiently. If you want to replace the parts, it is necessary to choose from a reliable brand. Typically, if you did not drop, crush, or crash the fan, you do not need to replace the parts. Replacing the broken component may be more expensive than purchasing a replacement. From the various attractive options, we provide a list of recommended models as follows.

Masterkool I KOOL 25 EXN OR 13-inch Air Cooling Fan

In this hot summer, if you are looking for a quality fan with exceptional performance to give you a cool breeze, Masterkool I KOOL 25 EXN OR 13-inch air cooling fan is one of the best options. It intends to reduce the heat, especially during a hot summer. It also ventilates the air throughout the house, improves the overall atmosphere, and reduces the temperature.

MIDEA AC120-K Air Cooling Fan

In this hot summer, if you are looking for a quality fan with exceptional performance to give you a cool breeze, MIDEA would like to present to you this air cooling fan with excellent performance to reduce the heat. It also ventilates the air throughout the house, improves the overall atmosphere, and reduces the temperature.

Honeywell CL201AE Air Cooling Fan

In this hot summer, if you are looking for a quality fan with exceptional performance to give you a cool breeze, an air cooling fan with excellent performance is a great option. It is made to ventilate the air throughout the house, improve the overall atmosphere, and reduce the temperature.