เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Air Treatment
0 item(s) found
Show
products per page

Air Treatment - For your good health

When we go shopping for home appliances, air treatment system appears to be one of the last choices as it seems unnecessary. However, inside a room with poor ventilation, there's an opportunity that you breathe in polluted air with dust and particles. Consequently, if we put an air treatment system in the room, it works as our secondary lungs, filtering out dust and particles in the air helping our lungs work more effectively.

Before understanding what an air treatment can do, we must first understand how it works. An air treatment system consists of two parts as follows.

Filters

Air treatment is a process of cleaning the air by passing it through a filter that removes particles. In households, these filters are usually part of the cooling system. However, filters in air treatment system are more advanced and effective. Not only does this remove contaminants from the air, but it also prevents damage to the furnace due to dust and dirt build-up. The air inside the typical home is generally dirtier than the air outside because a house can be a source of air contaminants. Moisture can lead to the development of mold and mold spores.

Ionizing Purifiers

This technology enhances the air quality by purifying the air of allergens and dust particles as well as removing mold and mold spores in the air.

As a result, if your house has a poor ventilation system or uses air conditioner every day, we recommend you install an air treatment system to make the air clean and fresh. Here are some points to consider before purchasing an air treatment system.

Air Volume or Air Flow

It is the primary point to consider since the higher the air volume, the faster the air is purified. If the air treatment system has a high air flow, it can filter and clean the air quickly. When selecting an air treatment system, it is best to compare among different models. If you would like to place it in a large room, take extra thought on this value.

Clean Air Delivery Rate or CADR

This value tells the rate at which an air treatment can filter out dust and particles in the air within a minute. The types of particle removed by an air treatment system that this value suggests include cigarette smoke, dust, and flower pollens. The higher the CADR value, the better the air quality.

Room Size and Area Coverage

It is best to know the size of the room that you would like to place an air treatment system before purchasing it. If the room size exceeds the area covered by the system, the air will not be purified completely. If the room size is much smaller than the area covered by an air treatment system, the purifier will consume too much energy and generate loud noises.

Noise Level

The noise level of an air treatment system is insignificant in the living room, but it becomes important when placing an air treatment system in the bedroom. An air treatment system with loud noises may cause sleeplessness and other health issues in the long term.

Power Usage

If you are worried about the electricity bills, we suggest you compare among similar models and select the one with the least power consumption rate.

The Necessity of Having an Air Purifier

With the tropical climate of Thailand, an air conditioner is an essential item every household must have. Dust and dust mites are also another cause of an allergy, which makes our lives miserable and unhealthy. If you breathe in polluted air, it may become the cause of illnesses. With air treatment systems available in the market today at a reasonable price, it is possible to prevent such things. To trade some of our wealth with better health for all people in the family, it is indeed the right decision. No matter how much money you have today, you will not have an opportunity to use it if your health is poor. With the polluted air that we must live with today, an air treatment system becomes an essential item.