เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
EN|TH
Power Buy
Filter
Best Sellers
Air Conditioning accessories
0 item(s) found
Show
products per page

Air Conditioning accessories

You may have various questions every time you turn on an air conditioner such as why the room is not cooled even when the air conditioner is switched on or why are there so many buttons in a remote control that we never use. The latest air conditioner models today comes with accessories and adjustment buttons. They are easy to use as you only need to select the air conditioning mode on a remote control. When the air conditioning mode is selected, the air conditioner will remember the selected mode and operate accordingly and continuously until a different air conditioning mode is selected.

There are four standard air conditioning modes that most air conditioner manufacturers provide. The four modes including Auto, Cool, Fan, and Dry. In newer models with inverter technology, there will be another available mode, which is Heat. Each air conditioning mode is designed to work differently to serve different purposes. The detail of each air conditioning mode is as follows.

The Auto mode refers to automatic operation. In some models, this is called an I FEEL mode. When you select an Auto mode on your remote control, the air conditioner will set the temperature and fan speed automatically according to the temperature captured by a sensor at the moment.

The Cool mode, which is the most popular mode, will operate to provide cooled air and settle the room temperature to the temperature set on a remote control. You can freely adjust the desired temperature and fan speed as you wish. For countries with strong winter condition, people only use Cool mode during summer. However, for countries with hot and humid climate year round like Thailand, this Cool mode is the primary air conditioning mode that we use most frequently.

A water drop sign on a remote control represents the Dry mode for reducing humidity. When you press the Mode button on the remote control and select the Dry mode, you will not be able to change the temperature at all. During the Dry mode, the air conditioner will operate as an air dehumidifier. It uses the principle of liquid condensation upon an evaporator or cooling panel. Since the air conditioning process uses refrigerants as a media for heat transfer, it results in the cooling coil having a low temperature. When this process occurs, the humidity in the air condenses to a liquid and flows out through a sewer.

In the Fan mode, the system will cut out the operation related to a condensing unit outside the building. Only the fan coil or the cooling coil inside the building remains in service. You can adjust the fan speed in this mode, but you cannot change the temperature. The air that comes out of the cooling coil is not cooled air. As the compressor is not working in this air conditioning mode, there is no refrigerant running through the cooling coil. As a result, the air coming out from this mode is at the room temperature. 

Last but not least, the Heat mode, represented by the sun sign, is an air conditioning mode available in only some models. When the Heat mode operates, the air conditioner operates to increase the temperature inside the room. In most cases, when the Heat mode operates, Heat Pump technology is used. To clearly explain this, it resembles the opposite operation of an air conditioner. The heating coil operates instead of the cooling coil to allow the hot air to flow inside the room.